Châu Nam Cực là nơi dễ phát hiện thiên thạch nhất do khí hậu khô, lạnh giúp bảo tồn các vật thể này

Châu Nam Cực là nơi dễ phát hiện thiên thạch nhất do khí hậu khô, lạnh giúp bảo tồn các vật thể này